Vilkår for kjøp

Betingelser

Forbrukerkjøp er regulert i norsk lov, blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp av varer på Lofotfisk.com.

Forordning (EU) nr. 1169/2011 (Matinformasjonsforordningen) gjelder som regelverket rundt merking og næringsdeklarasjon (Gjeldende fra 13. desember 2014).

Definisjon av parter

Denne part, Selger, er: Seafood Home Sales AS, org. nr. 922 592 519 MVA, Lysehagan 63, 0383 Oslo, og blir i det følgende benevnt «Lofotfisk.com», «selger», «vi», «oss», «vår» eller «vårt». Vårt telefonnummer er 917 54 914.

Bruker er: En person eller bedrift med tilhørende personalia og brukerinformasjon som har inngått et løpende avtaleforhold og kundeforhold med Seafood Home Sales AS gjennom å registrere brukerkonto og derigjennom samtykket til disse betingelsene.

Kjøper er: En bruker som har gjennomført et kjøp; Den person eller bedrift som er oppgitt som kjøper i bestillingsbekreftelsen, og blir i det følgende benevnt «kjøper», «bruker», «assistert bruker», «du», «deg», «din», eller «ditt».

Bestillingsprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server. Når vi har registrert din bestilling, vil vi bekrefte denne gjennom å sende deg en bestillingsbekreftelse. Dersom ett eller flere produkter i bestillingen er utsolgt forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette sammen med informasjon om hva vi kan tilby, enten i form av pengene tilbake, en tilgodelapp, erstatningsvare eller senere levering. Du vil da få muligheten til enten å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir eller å kansellere varelinjene som er berørt av avviket.

Priser og betaling

Alle priser er oppgitt inkludert merverdiavgift med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Den totale kjøpesummen inkluderer alle kostnader forbundet med kjøpet, inkludert pakking, frakt, utlevering, poser m.m.

Kjøpesummen gjøres opp etter levering. Enten via kortbetaling på terminal på døren, Vipps på døren, eller faktura sammen med vare. Betalingsfrist ved faktura er 14 dager etter mottatt vare.

Lofotfisk.com forbeholder seg retten til å utføre kredittsjekk. Ved unormalt store bestillinger, bestillinger gjort av selskaper med lav eller ingen kredittverdighet/historie og /eller manglende eller lukkede regnskaper kan Lofotfisk.com avkreve forhåndsbetaling før bestillingen effektueres.

Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Lofotfisk.com har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt, herunder å selge et begrenset antall av en vare til samme person innenfor et tidsrom. I slike tilfeller vil kjøpesummen bli refundert.

Levering og forsinkelse

Levering skjer på den adressen du har oppgitt i brukerprofilen din og i det tidsrommet som er angitt på bestillingsbekreftelsen. Lofotfisk.com leverer til dørterskelen. På næringsadresser leverer vi til dørterskel eller lasterampe. Lofotfisk.com har risikoen for varene inntil du har fått varene i din besittelse. Dersom leveringen av varene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om når levering kan skje. 

Lofotfisk.com forbeholder seg rett til leveringsnekt til enkeltpersoner, husstander eller adresser, og uten å oppgi årsak. Det påhviler kunden å sørge for at leveringen kan gjennomføres etter avtalen på en anstendig og sivilisert måte. Dersom sjåfører eller annet personell som utfører tjenester for Lofotfisk.com uttrykker ubehag eller oppfatter noen del av vår varelevering som støtende eller truende, enten for seg selv eller andre, kan kundeforholdet avsluttes umiddelbart og uten erstatning.

Reklamasjon

Lofotfisk.com forholder seg til Forbrukerkjøpsloven av 21. Juni Nr. 34 2002 for generelle regler rundt reklamasjon. Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter Forbrukerkjøpsloven. Imidlertid har vi et kundeløfte som strekker seg enda lenger på noen punkter:

 • Når du mottar varene bør du så snart du har anledning til det se til om leveransen er i samsvar med bestillingsbekreftelsen og om produktene er blitt skadet under transporten. Dersom det er en feil eller mangel ved en vare ved utlevering vil du ha anledning til å velge enten å få et nytt eksemplar av samme vare utlevert på et senere tidspunkt, eller få betalingen for denne varen kreditert til samme konto som stod for betaling av bestillingen.

Kunden plikter å kontrollere at varene og leveransen er i samsvar med bestillingsbekreftelse og om produktene er blitt skadet under transporten. Dersom kunden ønsker vare(r) kreditert, må kunden kreve dette senest 12 timer etter utlevering.

Heving av kjøp, reklamasjon eller brudd på garantier kan meldes til salg@lofotfisk.com.

Dersom det foreligger en mangel i bestillingen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen (Senest 3 dager etter leveringstidspunkt), gi oss melding om dette. 

Tilbakebetaling skjer innen 14 dager etter at vi har blitt underrettet.

Bestillinger som ikke kunne leveres

Lofotfisk.com tar ikke ansvar for forringet eller redusert kvalitet og/eller holdbarhet på varer som ikke blir tatt imot til det opprinnelig bestilte leveringstidspunktet.

Ved hjemlevering: Dersom du ikke er på din oppgitte hjemmeadresse, eller bedriftsadresse for bedriftskunder, når vi kommer med bestillingen i det avtalte tidsrommet, vil vi forsøke å ringe deg på ditt oppgitte telefonnummer for å avklare hva vi skal gjøre videre.

«Levering på døren»

Lofotfisk.com leverer på døren. Tilbudet gjelder kun i annonserte områder, og ved boliger som «egner seg for dette» etter nærmere anvisninger oppgitt i kundens brukerprofil. Kriteriene for egnethet defineres av Lofotfisk.com og kan variere, men vi må ha tilgang til inngangsdøren, som ikke kan være bak en låst port.

Dersom du kvalifiserer til å bruke tjenesten, vil Lofotfisk.com strekke seg langt for å levere etter instruksjonene for levering du oppgir på din brukerprofil, men kan ikke alltid garantere dette.

Dersom du bestiller varer fra Lofotfisk.com overtar du ansvaret for alle varer som settes igjen utenfor adressen din fra leveringstidspunktet. Leveringstidspunktet indikeres med et varsel gjennom telefon eller SMS. 

Lofotfisk.com avgjør til enhver tid hvem som kan få levering, og kan alltid trekke dette ubegrunnet tilbake, både per adresse eller i et helt område, for eksempel dersom levering av varer fører til en ulempe for Lofotfisk.com eller tredjepart.

Angrerett

Lofotfisk.com forholder seg til de til enhver tid gjeldende regler i Angrerettloven som gir en generell rett på 14 dagers angrefrist fra leveringsdato for å angre på ditt kjøp. Merk at det er spesielle bestemmelser i Angrerettloven knyttet til tidsbestemte ytelser og varer som forringes raskt, som for eksempel enkelte mat- og drikkevarer, hvor den generelle angrefristen ikke gjelder:

Ihht. til §22 i Angrerettloven gjelder ikke angreretten ved avtaler om:

 • levering av varer som forringes eller raskt går ut på dato (b),
 • levering av forseglede varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur, og der forseglingen er blitt brutt etter levering (g),
 • tjenester som det haster å få utført der forbrukeren uttrykkelig ber den næringsdrivende (Seafood Home Sales AS) om å besøke forbrukeren (i)
 • transport av varer der det er fastsatt en bestemt dato eller et bestemt tidsrom for utførelsen av slike tjenester (m).

Angreretten gjelder ikke brukere som handler på vegne av bedrift eller organisasjon.

For å benytte deg av angreretten, må du varsle oss på en utvetydig måte via brev eller e-post: Seafood Home Sales AS, Lysehagan 63, 0383 Oslo, eller salg@lofotfisk.com. Du kan bruke vedlagte angreskjema, men det er ikke obligatorisk.

Dersom du angrer kjøp av varer, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg for gjeldende varer, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen levering vi tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen. Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss. I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake, eller til du har lagt fram dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.

Du må returnere varene eller levere dem til Seafood Home Sales AS, Lysehagan 63, 0383 Oslo, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om at du vil angre kjøpet. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt.

Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene. Kostnadene anslås til høyst ca. kr 250,-. Du er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon.

Angreskjema

Utfylt skjema sendes til:

Seafood Home Sales AS,

Lysehagan 63, 0383 Oslo

E-post: salg@lofotfisk.com

 1. Navn
 2. Adresse
 3. Dato
 4. Jeg/vi underretter herved om at jeg/vi ønsker å gå fra min/vår avtale (*) for kjøp av følgende
  • varer bestilt den (fyll ut): / mottatt den (fyll ut)
  • tjenester (fyll ut) bestilt den (fyll ut): / mottatt den (fyll ut)
 5. Signatur (Ved brev)
Kommunikasjon

Siden opprettelsen av en brukerkonto hos oss regnes som et løpende avtaleforhold og en aktiv brukerkonto som et eksisterende kundeforhold, vil vi i samsvar med Markedsføringslovens §15, tredje ledd, markedsføre til, og kommunisere med, aktive brukere av vår tjeneste.

Kommunikasjonen kan blant annet skje til oppgitt telefonnumre, e-postadresser, adresse eller som varsler gjennom app. Vi oppfordrer deg til å lese vår personvernerklæring for mer informasjon.

Brukeres øvrige plikter

Når du oppretter en brukerkonto forplikter du deg til å

 • Påse at du oppretter riktig kontotype for ditt bruk, enten privatkonto eller bedriftskonto,
 • Oppgi riktig og komplett brukerinformasjon,
 • Sørge for at brukerinformasjonen er din og/eller at du har rett til å opptre - inkludert inngå bindende avtaler - på vegne av - personen eller enheten du registrerer eller handler for,
 • Oppdatere brukerinformasjonen hvis den forandrer seg. Hvis du gir uriktig informasjon, eller Lofotfisk.com mistenker at du har oppgitt uriktig informasjon, forbeholder vi oss retten til å nekte deg tilgang til tjenesten, endre eller slette innhold og/eller kansellere eller holde tilbake bestillinger.
 • Følge norsk lov. Ved mistanke om lovstridig aktivitet forbeholder vi oss retten til å nekte deg tilgang til tjenesten, endre eller slette innhold og/eller kansellere eller holde tilbake bestillinger.

Som registrert bruker er du selv ansvarlig for sikkerheten til din brukerkonto og for din profil. Du er også ansvarlig for alle aktiviteter som skjer i tilknytning til din brukerkonto og du forplikter du deg til å

 • Ikke dele ditt brukernavn eller passord med andre
 • Melde fra til oss hvis du tror din brukerkonto kan være misbrukt
 • Følge disse vilkårene og godta vår personvernerklæring.

Oppskrifter og annet innhold lastet opp av brukere:

Du har muligheten til å laste opp, poste og redigere tekst og bilder på Lofotfisk.com sin Facebook side. Du er selv ansvarlig for klarering av rettigheter knyttet til tekst, bilder og andre typer innhold som du gjør tilgjengelig der.

Du er selv ansvarlig for at alt innhold som du legger ut, eller på annen måte gjør tilgjengelig på Lofotfisk.com sin Facebook side, ikke bryter norsk lov eller innebærer en krenkelse av tredjeparts rettigheter, herunder alle immaterielle rettigheter, publiseringsrettigheter eller personvernrettigheter.

Du er selv nærmest til å vite om tilgjengeliggjøring av materiale på Lofotfisk.com sin Facebook side er lovlig.

Vi forbeholder oss retten til å slette, fjerne eller endre alle typer innhold som er gjort tilgjengelig på Lofotfisk.com sin Facebook side, herunder brukerkontoer, hvis vi finner grunn til å tro at det:

 • strider mot norsk lov,
 • ikke følger disse betingelsene,
 • kan oppfattes som støtende, rasistisk, ærekrenkende, truende, obskønt eller pornografisk,
 • inneholder kildekode eller annonser,
 • bryter åndsverkloven,
 • er gjort forsøk på å legge til eller endre innhold på en måte som ikke kan sies å være etter hensikten, f.eks. ved å endre eller legge til kildekode eller forsøke å påvirke Lofotfisk.coms utseende eller oppførsel,
 • er gjort forsøk på å skade eller få tilgang til Lofotfisk.com eller andre brukeres systemer,
 • inneholder uriktige påstander om enkeltpersoner, bedrifter, organisasjoner o.l,
 • foreligger andre saklige grunner som begrunner at innhold slettes, fjernes eller endres.

For å opprettholde kvaliteten på Lofotfisk.com sin Facebook side forbeholder vi oss retten til å publisere eller avpublisere, endre eller fjerne innhold brukere publiserer. Seafood Home Sales AS er ikke ansvarlig for tap av data og innhold eller andre direkte eller indirekte tap/skader som skjer ved bruk av tjenesten eller utøvelse av denne retten.

Lofotfisk.com forbeholder seg retten til å gjøre innholdet du gjør tilgjengelig på Lofotfisk.com tilgjengelig for andre i markedsføringssammenheng.

Kuponger og gavekort

Lofotfisk.com kan tilby rabatter i form av kuponger i forbindelse med kampanjer, f.eks. for å oppfordre til å begynne å handle eller som belønning og oppfordring til å verve nye kunder. Lofotfisk.com kan dele ut slike kuponger etter eget forgodtbefinnende, og kan endre vilkårene for utstedelse når som helst. Kampanje- eller vervekuponger utstedes i utgangspunktet både til den vervede eller inviterte ved registrering med en unik link eller invitasjonskode, og til ververen når den vervede gjør sin første handel som oppfyller kupongens nærmere angitte vilkår.

En person kan kun verves én (1) gang, og man kan maks få én (1) vervekupong per husstand. Kun reelle og unike juridiske personer med ekte personalia og bosted i Norge regnes som gyldige mottakere av vervekuponger.

Dersom Lofotfisk.com har mistanke om misbruk av kuponger (forsøk på å verve deg selv eller nærstående gjennom å lage flere brukerkontoer, verving i unormal, profesjonell skala eller i kommersielt øyemed, ervervelse av kuponger gjennom å bryte disse betingelsene eller annen bruk som Lofotfisk.com ikke vurderer å være etter hensikten) kan vi nekte deg tilgang til tjenesten, ugyldiggjøre kuponger, også ubrukte, samt slette eller deaktivere brukerkontoene misbruket har skjedd fra. Lofotfisk.com kan i tillegg kreve erstatning for tapt inntekt som følge av misbruket.

Ekstraordinære forhold

Lofotfisk.com er kun ansvarlig for tap for varen dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Lofotfisk.com kan vise at mangelen skyldes forhold utenfor Lofotfisk.coms kontroll, og som Lofotfisk.com ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Lofotfisk.com er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Lofotfisk.coms side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Force majeure

Er Lofotfisk.com forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som ekstremt vær, brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, restriksjoner på valuta, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Lofotfisk.com fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Oslo tingrett som verneting.

Forbehold
 • Lofotfisk.com forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen, når som helst og uten forvarsel. Eventuelle endringer i brukervilkårene vil bli kunngjort og gjort gjeldende fra tidspunkt som følger av kunngjøringen. Brukeren er selv ansvarlig for å følge de til enhver tid gjeldende brukervilkår.
 • Lofotfisk.com og alt innhold som er inkludert i tjenesten gjøres tilgjengelig «som den er» og uten form for garantier eller tilsikrede egenskaper. Vi forbeholder oss retten til, når som helst, etter eget forgodtbefinnende, å stanse og/ eller endre tjenesten eller funksjonalitet, helt eller delvis.
 • Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk eller annen markedsføring. Dersom dette forekommer har kjøper rett til å avstå fra bestillingen.
 • For varer som selges med salgsrabatt eller i forbindelse med en kampanje gjelder nærmere oppgitte salgsbetingelser. Eventuelle salgsbetingelser er oppgitt på produktets detaljside. Salg og kampanjer gjelder til oppgitt sluttdato eller så lenge beholdningen rekker. Vi forbeholder oss retten til å begrense antall salg av en vare eller kombinasjon av tilbud, i forbindelse med kampanje, til samme person innenfor et tidsrom.
 • Informasjon oppgitt om produktene i henhold til Matinformasjonsforordningen EU 1169/2011, slik som næringsinnhold, ingredienser, allergener m.m. er levert av den enkelte produsent. Seafood Home Sales AS er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i den oppgitte informasjonen. Merk at all allergeninformasjon må brukes med varsomhet og kun forstås som veiledende. Den som tilbereder eller serverer mat til en allergiker må alltid lese varens/pakningens ingrediensliste nøye.
 • Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.
 • Seafood Home Sales AS er ikke ansvarlig for innhold som du eller andre brukere eller tredjeparter gjør tilgjengelig eller sender gjennom Lofotfisk.com. Du er selv ansvarlig for innholdet i din brukerkonto og på din profil og også for konsekvensene av å poste eller publisere brukerinnhold. Du godtar at vi bare opptrer som en formidler for din og andre brukeres distribusjon og publikasjon av innhold.
 • Lofotfisk.com kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder, annonsører, tjenester osv. Lofotfisk.com har ikke noe ansvar for innhold, tjenester eller produkter som tilbys eller gjøres tilgjengelig på slike nettsteder.
Copyright

Lofotfisk.com med logo er varemerke eid av Seafood Home Sales AS.

Det er ikke tillatt å bruke navnet vårt, logoer, skjermbilder eller bilder på en måte som kan virke forvirrende eller implisere sponsing, anbefaling eller assosiasjon uten tillatelse.

Oppskrifter med bilder er brukt med tillatelse i henhold til både generelle bruksbetingelser og særskilte avtaler med Luciano Mares, samt vanlige vilkår får bruk hos Norges sjømatråd 

Produktbilder brukes med tillatelse fra Norges sjømatråd m.fl.

Alt innhold på disse nettsidene er Seafood Home Sales AS eller underleverandør av nevntes eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. 

Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. oppskrifter med bilder, omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design, typografi og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Seafood Home Sales AS.